Jak działamy?

Dostarczane rozwiązania

Jak działamy?

Wspomagamy ekspansję naszych Klientów przez wykorzystanie ich potencjału wewnętrznego i konsolidacyjnego. Zakres świadczonych usług każdorazowo dostosowujemy do uwarunkowań i oczekiwań Klienta, mając za cel budowę zindywidualizowanych rozwiązań adekwatnych do jego potrzeb.

W warunkach nowych wyzwań biznesowych i konieczności wyboru opcji strategicznych dokonujemy gruntownej diagnozy i pomagamy wybrać optymalną strategię ekspansji. Wówczas efektem  naszych prac jest, najczęściej w podejściu scenariuszowym, określenie najbardziej efektywnej ścieżki budowy wartości spośród opcji rozwoju organicznego oraz/lub realizacji akwizycji i innych działań konsolidacyjnych.

W przypadku ściśle zdefiniowanych, podejmowanych przez Klienta, przedsięwzięć rozwojowych zapewniamy kompleksową bądź selektywną obsługę  na dowolnym etapie ich planowania, przygotowania bądź realizacji, w zakresie zgodnym z oczekiwaniami Klienta.

Oferowany zakres prac wdrożeniowych każdorazowo określamy w porozumieniu z Klientem oraz podejmujemy w uzgodnionym z nim zakresie.

Dostarczane rozwiązania

Niezależnie od zakresu zleconych prac naszym nadrzędnym celem jest budowa i dostarczenie maksymalnie efektywnych rozwiązań, czy to związanych z rozwojem organicznym, czy też planowanymi akwizycjami, każdorazowo zwymiarowanych finansowo wraz z parametrycznym określeniem przewag nad opcjami alternatywnymi oraz zdefiniowaniem czynników ryzyka.

W przypadku ekspansji przez konsolidację nasze doświadczenia oraz unikalne podejście nakierowane są na identyfikację optymalnych ścieżek przeprowadzenia transakcji przy jednoczesnej minimalizacji ryzyk z nią związanych. W tym zakresie dogłębne due diligence, strukturyzacja transakcji oraz strategia negocjacji mają krytyczne znaczenie dla powodzenia procesu.

W trakcie wieloletniej praktyki przy obsłudze fuzji i przejęć nasi Partnerzy reprezentowali interesy zarówno podmiotów dokonujących akwizycji, jak i podmiotów zainteresowanych wyjściem kapitałowym z inwestycji.

W zakresie przekształceń strukturalnych i kapitałowych, zwykle związanych z osiągnięciem znaczącej skali działania i potrzebą dostosowania formy organizacyjnej i prawnej do etapu i planów rozwoju przedsiębiorstwa, budowane rozwiązania ukierunkowane są na maksymalny wzrost efektywności funkcjonowania poszczególnych strategicznych jednostek biznesu, a w konsekwencji również budowę wartości całej organizacji.

W tym obszarze zgromadziliśmy unikalne kompetencje i doświadczenia w realizacji najbardziej wymagających przekształceń strukturalnych, m.in. w branży energetycznej, budowlanej, nieruchomości i środków transportu.

W procesach aranżacji finansowania, mając na względzie łączny koszt pozyskiwanego kapitału oraz optymalizację ryzyk dokonujemy strukturyzacji finansowania, z uwzględnieniem przygotowania lub analizy planów strategicznych i operacyjnych, z wykorzystaniem modeli finansowych optymalizujących koszt kapitału.

Posiadamy szerokie doświadczenia w prowadzeniu dużych konwersji długu na kapitał z określeniem opcji wyjścia dla wierzycieli oraz transakcji na wierzytelnościach.

W zakresie usług doradztwa strategicznego przy projektowaniu optymalnych struktur i procesów, efektywnych systemów zarządzania i ładu korporacyjnego, poprawy efektywności wykorzystania zasobów oraz optymalizacji inwestycji stosujemy modele procesowo-finansowe oraz analizy wykonalności, każdorazowo dostosowane do uwarunkowań i celu przedsięwzięcia.

Zgromadzone w tym obszarze doświadczenia obejmują zarówno autonomiczne projekty, jak i działania będące elementem kompleksowej, długoletniej współpracy w zakresie wspomagania kolejnych etapów ekspansji naszych Klientów.

ADRES

Carnelian Partners Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa